L'idCAT Certificat està destinat a persones físiques, consulta On obtenir un certificat per persones jurídiques si necessites un certificat per associacions o empreses.

Per obtenir l’idCAT Certificat, segons la Llei 6/2020, d’11 de novembre, i les condicions d'ús del servei, només cal:

 • Ser major de 18 anys (es podrà sol·licitar a partir de l'endemà d'haver complert els 18 anys)
 • Disposar d'un dels documents d'identificació indicats a l'apartat "models de documents d'identificació" (DNI, TIE, Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea o Passaport) en estat vigent, és a dir, que no estigui caducat. 
 • Disposar d'una adreça de correu electrònic personal.
 • Validar presencialment la identitat en una Entitat de Registre idCAT.

id="01H3E6PGJX62F44VCPSPFHJYK1" class="wysiwyg-text-align-justify" Models de documents d'identificació:

Per emetre l'idCAT Certificat només s'accepten els documents del llistat següent:

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és dni.png

El DNI acredita la identitat del titular, així com la nacionalitat espanyola d'aquest.  

També s’accepten els documents nacionals d’identitat de qualsevol dels països membres de l’acord Schengen. En cas de DNI d'altres països, caldrà aportar, a més de l'original, una fotocòpia.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és tie.png La targeta d’identitat d’estranger (TIE) és un document físic que acredita la residència legal d’un estranger a Espanya.
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és certificat.png Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea.   Document que acredita la inscripció dels ciutadans i ciutadanes de la Unió en el Registre central d’estrangers.   Aquest document sempre haurà d’anar acompanyat d’un document amb fotografia, DNI o Passaport
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és passaport.png

Passaport. Document d'identificació personal amb validesa internacional, que identifica el seu titular, expedit per les autoritats d'un país.

En cas d'acreditar la identitat amb el passaport, caldrà aportar, a més de l'original d'aquest, una fotocòpia.

 

NOTES sobre els documents d’identificació:

 • Per emetre l’idCAT Certificat només s’accepten els documents d’identificació enumerats en el llistat anterior.
 • Les persones estrangeres poden acreditar el número de NIE mitjançant l’aportació dels següents documents:
  • TIE: a més del NIE té una fotografia i, per tant, serveix per emetre l’idCAT amb aquesta targeta. Tingueu en compte que segons la normativa aplicable es prorroga la vigència de la targeta TIE fins la resolució de la petició de pròrroga, sempre i quan la renovació s’hagi sol·licitat fins a 90 dies després de la seva caducitat i estigui pendent d’emetre la corresponent resolució (Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya).
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea: és necessari aportar un altre document oficial amb una fotografia (per exemple passaport o DNI del país d’origen).
 • Les administracions tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació electrònica amb els certificats fets amb NIF i NIE; en canvi, no és habitual que permetin l’accés amb certificats expedits a partir d’un passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu que consta en el certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com per exemple, la signatura de documents.