Quins drets tinc amb relació a la LOPD?
La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) estableix tot un seguit de drets dels ciutadans amb relació a les seves dades personals. El document de compareixença que signes a l'Entitat de Registre idCAT informa dels drets que tens amb relació a la LOPD. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant qualsevol de les formes indicades a continuació: a) mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit al Consorci Administració Oberta de Catalunya - Àrea d’Assessoria Jurídica i Relacions Interadministratives - Carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat b) o mitjançant el procediment de tramitació electrònica establert a l’apartat Dades personals del web www.aoc.cat. En la petició hauries d’especificar el següent contingut: nom i cognoms de l’interessat, petició amb la qual es concreta la sol·licitud, data i adreça a efectes de notificacions i, en el supòsit que convingui, els documents acreditatius de la petició.
Què fa l'AOC amb les dades que facilito quan s'emet un idCAT Certificat?
Les dades que facilites en el moment de l'emissió de l'idCAT Certificat són necessàries per a la gestió del certificat, tal com marca la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica. Les dades són emmagatzemades pel sistema per a poder fer una gestió posterior del certificat, per exemple, si en algun moment et calgués revocar-lo. A més, les dades del certificat consten a una base de dades que fan servir les administracions públiques perquè puguis utilitzar l'idCAT Certificat amb elles. En el moment en què signes el document de compareixença, acceptes aquest ús de les dades per part del Consorci AOC.
Què fa l'Entitat de Registre idCAT amb la fotocòpia del document acreditatiu que es lliura, si s'escau, quan s'emet l'idCAT Certificat?
Una Entitat de Registre idCAT és un ens o departament que actua per delegació del Consorci AOC per a l'emissió de l'idCAT Certificat. Una de les obligacions d'una Entitat de Registre idCAT és custodiar diligentment la documentació que li lliures. La fotocòpia del document acreditatiu, en cas que sigui necessària per a l'emissió del teu certificat, forma part del teu expedient idCAT i s'ha de guardar durant un mínim de 15 anys. El Consorci AOC, mitjançant les auditories del servei idCAT que realitza regularment a les Entitats de Registre idCAT, comprova que el tractament de la documentació relacionada, sigui el correcte. L'única funció de la fotocòpia del document acreditatiu que lliures en el moment de l'emissió del certificat digital és deixar constància que vas anar a l'Entitat de Registre idCAT a emetre o gestionar el teu idCAT Certificat.