A continuació es detallen els diferents tipus de certificats digitals que el Consorci AOC ofereix tant a la ciutadania (idCAT) com a les administracions públiques catalanes (T-CAT): 

 

Per a la ciutadania

IdCAT Certificat: 

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions públiques. 

L'idCAT Certificat caduca al cap de 4 anys de la seva emissió.

Per a les administracions públiques

Certificats personals:

T-CAT: Certificats electrònics qualificats

T-CAT d’empleat públic (en targeta)

El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra als empleats públics de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia, amb tota garantia, i agilitzant-ne les gestions.

Amb T-CAT d’empleat públic es vincula al titular del certificat directament a un ens del sector públic de Catalunya, amb una relació funcionarial o contractual que regeix per l’establert a l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre).

Aquest certificat permet, de manera opcional, identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització.

T-CAT de treballador públic (en targeta)

El certificat personal en targeta va adreçat a persones físiques i disposa d’informació referent al titular que permet identificar-lo i la seva organització subscriptora. Se subministra als treballadors públics de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, permetent signar documents en format electrònic per tal de fer possible els tràmits i les consultes en línia, amb tota garantia, i agilitzant-ne les gestions.

Amb la T-CAT treballador d’ens públic, a diferència de l’anterior, la relació de la persona titular del certificat amb l’ens del sector públic de Catalunya es regeix pel dret laboral (no per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, EBEP).

Aquest certificat permet, de manera opcional, identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització.

T-CAT P d’empleat públic (en programari)

El certificat personal d’identificació i signatura avançada amb càrrec opcional, és un certificat reconegut qualificat que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus, està destinat als empleats públics dels ens del sector públic català regits per l’EBEP .

La T-CAT P és una eina d’autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc.

Aquest certificat permet, de manera opcional, identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització.

T-CAT P de treballador públic (en programari)

El certificat personal d’identificació i signatura avançada amb càrrec, opcional, és un certificat qualificat que identifica, a més de la persona que el posseeix, a la seva organització subscriptora, i pot incloure una manifestació relativa al càrrec del posseïdor de claus, està destinat als treballadors públics dels ens del sector públic català la relació laboral dels quals no es regeix per l’EBEP.

És una eina d’autenticació i que genera signatura avançada, donat que es lliura en programari, sense dispositiu segur de creació de signatura; de manera que es pot instal·lar en diferents suports: ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, etc.

Aquest certificat permet, de manera opcional, identificar-se com a persona posseïdora d’un determinat càrrec en la seva organització.

T-CAT de Representant (en targeta)

És el certificat electrònic de representant davant les Administracions Públiques de nivell alt, que es va incorporar al Catàleg de certificats que emet el Consorci AOC amb l’adaptació a la normativa EIDAS. Aquest certificats sempre ha d’anar acompanyat d’una acreditació del nomenament com a representant. El document ha de ser una publicació al diari o butlletí oficial, inscripció en un registre públic, un document notarial, etc., en el marc de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, on s’estipula que l’acreditació de la representació s’ha d’efectuar per mitjà de document públic.

La T-CAT de representant és una eina d’identificació i signatura qualificada, que permet al representant actuar en nom de l’organisme.

T-CAT de Pseudònim (en targeta)

La T-CAT de Pseudònim és un certificat de signatura per al personal de les administracions públiques amb pseudònim de nivell alt. Les dades personals no apareixeran en el certificat, ja que aquestes seran substituïdes pel pseudònim indicat. L’emissió d‘aquests certificats es farà sota la valoració prèvia de l’acreditació legal del pseudònim, que haurà d’acompanyar la sol·licitud. S’acceptaran molt específicament per usos justificats en que no es puguin mostrar les dades del titular i per persones, que dins de la seva organització ja disposin de pseudònim regulat.

Els col·lectius que poden disposar d’un certificat de pseudònim són aquells que realitzin actuacions sobre: informació classificada, seguretat pública, defensa nacional o altres actuacions en les que estigui legalment justificat l’anonimat per a la realització d’actuacions.

El pseudònim sempre el proporcionarà l’Administració. Només poden solꞏlicitar que es desvetlli la identitat de la persona amb pseudònim: els òrgans judicials i d’altres òrgans o persones legitimades i només en els casos previstos a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. En aquests casos, el Prestador de Serveis de Certificació estarà obligat a revelar la identitat del signatari.

El Règim jurídic de la informació classificada està regular per la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials i el Decret 242/1969, de 20 de febrer, que la desenvolupa.

El pseudònim pot ser un número d’identificació professional (NIP) sempre que no estigui relacionat amb dades personals com el DNI i alternativament altres indicadors.

T-CAT: Certificats personals d'infraestructura

T-CAT d’operador d’Entitat de Registre T-CAT (en targeta)

La T-CAT d'operador d'ER T-CAT està adreçada a persones físiques que han de desenvolupar responsabilitats d’operador a una entitat de registre T-CAT. Aquestes entitats, que colꞏlaboren amb el Consorci AOC en l’emissió de certificats, requereixen de certificats digitals per tal d’operar amb les aplicacions de generació i gestió de certificats.

Al contrari que la resta de certificats T-CAT personals, la targeta d'operador T-CAT no permet la realització de tràmits davant de les administracions públiques. Això és perquè que la seva funció és únicament la d’identificar els operadors que accedeixen a les aplicacions de l’ER T-CAT i permetre la signatura de les operacions realitzades.

T-CAT d’operador d’Entitat de Registre idCAT (en targeta)

El certificat T-CAT d'operador d'ER idCAT va adreçat a persones físiques que han de desenvolupar responsabilitats d’operador a una entitat de registre idCAT. Aquestes entitats, que colꞏlaboren amb el Consorci AOC en l’emissió de certificats idCAT, requereixen de certificats digitals per tal d’emetre i revocar certificats idCAT als ciutadans.

Al contrari que la resta de certificats T-CAT personals, la targeta d'operador idCAT no permet la realització de tràmits davant de les administracions públiques. Això és perquè la seva funció és únicament la d’identificar els operadors que accedeixen al web d'operador idCAT i permetre la signatura de les operacions realitzades.

 

Certificats d’aplicació:

T-CAT: Certificats electrònics qualificats de segell electrònic de l’administració pública

Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SGNM)

El Segell Electrònic és un certificat digital que serveix per a la identificació i l’autenticació de l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, segons l’article 42 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Aquest certificat pot utilitzar-se per a l’intercanvi de dades (entre administracions, administracions i ciutadans i entre administracions i empreses), la identificació i autenticació d’un sistema, servei web o aplicació, l’arxiu electrònic automatitzat, les compulses i còpies electròniques, entre d’altres.

Aquest certificat és recomanable per a la majoria de les administracions públiques que poden tenir els següents riscos: infracció de seguretat (p.e. robatori de la identitat), pèrdues econòmiques moderades, pèrdua d’informació sensible o crítica o refutació d’una transacció amb impacte econòmic significatiu.

Nota: El segell electrònic és el tipus de certificat que es requereix per a les actuacions autimatitzades de molts serveis de l'AOC (EACAT, e-TAULER, e-NOTUM, Representa, Còpia..) i per a les crides al signador centralitzat des d'eines pròpies. 

T-CAT: Certificats aplicació

Certificat d’aplicació (CDA-1)

Aquest certificat s’emmagatzema en un servidor (preferiblement en un dispositiu criptogràfic) i és requerit per una aplicació per signar documents o missatges per assegurar l’autenticitat i integritat dels missatges o fitxers signats.

El seu ús equival a un tampó de l’ens o departament.

No és un certificat personal, sinó que està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, pel que no requereix la intervenció de cap operador.
Cal dimensionar bé el maquinari on residirà aquest certificat, ja que les tasques de signatura asimètrica poden saturar-lo. Tanmateix, l’accés al maquinari ha d’estar restringit i protegit per evitar possibles usos fraudulents del certificat.

 

Certificat de persona vinculada:

T-CAT: certificat de persona vinculada

El titular del certificat no està vinculat directament a administració pública de Catalunya sinó que hi té una relació de servei o funcional. Per sol·licitar-lo cal obrir una petició de suport al Centre d’Atenció a l’Usuari justificant la necessitat de l’emissió i adjuntant el formulari de la sol·licitud corresponent.

Una vegada es rep la vostra sol·licitud es corrobora la necessitat i s’aprova o es denega per part del Consorci AOC.

QUADRE RESUM

 

Certificat Producte Acrònims
Descripció acrònim
Durada Suport
idCAT: ciutadà idCAT CPISA2_idcat Certificat Personal Identificació Signatura Avançada idCAT 4 anys programari
T-CAT: Certificats electrònics qualificats d’empleat públic T-CAT CPI-1+CPSQ-1 Certificat Personal Identifcació+ Certificat Personal Signatura Qualificada 4 anys targeta
T-CAT P CPISA-1 Certificat Personal Identificació Signatura Avançada 4 anys programari
T-CAT: Certificats electrònics qualificats de treballador públic T-CAT CPISQ-3 Certificat Personal Identifcació+ Certificat Personal Signatura Qualificada 4 anys targeta
T-CAT P CPISA-3 Certificat Personal Identificació Signatura Avançada 4 anys programari
T-CAT: Certificats electrònics qualificats per al personal de l’administració pública T-CAT Representant CPRISQ-1 Certificat Personal Representant Identificació Signatura Qualificada 4 anys targeta
T-CAT Pseudònim CPPI1+CPPSQ-1 Certificat Personal Pseudònim Identificació + Certificat Personal Pseudònim Signatura Qualificada 4 anys targeta
T-CAT: Certificats l’administració pública Certificats electrònics qualificats de segell electrònic de l’administració pública Segell nivell mig CDA-1_SGNM Certificat Dispositiu Aplicació Segell Nivell Mig 3 anys programari
T-CAT: Certificats aplicació Dispositiu aplicació CDA-1 Certificat Dispositiu Aplicació 3 anys programari